Fachsystematik der Rechtswissenschaft

Sys.Nr. Sys.Bezeichnung
  
830Rechtswissenschaft
831Rechtsgeschichte (s. a. 327)
834Rechtsmedizin
832Rechtsphilosophie, Rechtstheorie (s. a. 713)
833Rechtssoziologie
  
840Bürgerliches Recht
843Arbeitsrecht
841Freiwillige Gerichtsbarkeit
842Insolvenzrecht
845Privatversicherungsrecht
844Wettbewerbs-, Urheber-, Patentrecht
846Zivilverfahrensrecht, Kostenrecht, Schiedsgerichtsbarkeit
  
850Handels- u. Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht
862JGG, Strafvollzug
852Kartellrecht
861Kriminologie
860Strafrecht, OWiG
863Strafverfahrensrecht
851Wertpapierrecht, Bank- u. Börsenrecht
  
870Staats- u. Verfassungsrecht
878Baurecht
875Kirchenrecht
872Polizei- u. Ordnungsrecht
874Sozialrecht
873Steuerrecht
877Straßen- u. Verkehrsrecht
876Umweltrecht, Gewerberecht
871Verwaltungsrecht
879Verwaltungsverfahrensrecht
  
880Internationales Recht
882Ausländisches Recht, Rechtsvergleichung
883Europarecht
881Internationales Privatrecht
885Internationales See- u. Luftfahrtrecht, Weltraumrecht
884Völkerrecht